2021.10.19-i ülés jegyzőkönyve

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma ülésének jegyzőkönyve

Az ülés helyszíne: a Zsinagóga díszterme

Az ülés időpontja: 2021.10.19. 15:00

Jelen vannak:

  • dr. Frischmann Edgár
  • König Tamás
  • dr. Nádor Éva
  • dr. Rónai Tamás
  • dr. Várnai György
  • Wajnberger Izidor
  • Müncz László, meghívott

Napirend: 

1./ a kuratóriumi elnök beszámolója a 2021. évben eddig folytatott tevékenységről és annak gazdasági hatásáról;

2./ az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása és elfogadása;

3./ Különfélék

A Kuratórium elnöke üdvözli a részvevőket.

A Kuratórium elnöke megkérdezi, hogy van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a jegyzőkönyv készítésének segítésére diktafonon rögzítik az elhangzottakat. Nincs (4/0/0). ( később Rónai Tamásnak sem ez ellen kifogása)

Az elnök megállapítja a határozatképességet. A kuratóriumi ülésen a Kuratórium tagjai közül 4 fő vesz részt (Rónai Tamás később csatlakozott), így az ülés kezdetektől határozatképes volt. 

A Kuratórium megjelent tagjai megválasztják a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket. 

Levezető elnöknek megválasztották: Várnai Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek

Várnai Györgyöt, jegyzőkönyvhitelesítőknek Frischmann Edgárdot

és Wajnberger Izidort. (3/0/1)

A Kuratórium tagjai elfogadják a napirendet (a kiküldött napirendnek megfelelően) 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

1. napirend: beszámoló a legutóbbi ülés óta folyt munkáról, az Alapítvány gazdasági helyzetéről, a határozatok végrehajtásáról;

2./ A kiküldött SZMSZ tervezet megvitatása és elfogadása;

3./ Különfélék: NEA pályázat, GDPR stb.

ad.1. A Kuratórium elnöke beszámol a 2021. évben eddig végzett tevékenységről, illetve a gazdálkodás eddigi eredményeiről.

A Kuratórium tagjai megvitatták a beszámolót és a vitában elhangzottakkal együtt 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadták azt.

ad. 2. A Kuratórium elnöke a korábban írásban kiküldött szövegtervezetet kiegészíti néhány gondolattal, s vitára bocsátja.

A Kuratórium tagjai a vita után, Wajnberger I. kiegészítésével az SZMSZ-t 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadták. 

ad. 3. A Kuratórium elnöke ismerteti a NEA 2022. évi pályázati lehetőségét és a GPRS- szel kapcsolatos előírással összefüggő kötelezettséget, illetve feladatokat.

A Kuratórium tagjai megbízták a Kuratórium elnökét a NEA pályázat elkészítésével és benyújtásával. 

A Különfélék között az alábbi további témákat vetették fel a Kuratórium tagjai.

Kmf.