Szabályzatok

A Hegedűs-Csáky Zsinagógáért díj, szabályzata 

Jóváhagyta az Alapítvány Kuratóriuma a 2022 november 08-i ülésén 

1. A Hegedűs-Csáky Zsinagógáért díj odaítélésének feltételei 

A Hegedűs-Csáky Zsinagóga Alapítványa olyan emberek tevékenységét kívánja elismerni, akik munkásságukkal, vallási, kulturális, oktatási, gazdasági tevékenységükkel tartósan  kiemelkedően járultak hozzá a Hegedűs-Csáky Zsinagóga működéséhez, a zsidók és nem  zsidók együttélésének bemutatásához Budapest – Új Lipótvárosban, beleértve a kerületi  zsidóság történetét, kultúráját bemutató alkotásokat is. 

A díjat Alapítványunk képviselője minden évben, Hanukakor ünnepélyes keretek közt adja át. A díjazott emlékplakettet és Elismerő Oklevelet vehet át. Ehhez a pénzügyi forrást az  Alapítvány saját vagyonából fedezi. 

A díjra érdemes személyekre ajánlást tehetnek magánszemélyek, szervezetek és testületek is. A díjazás előkészítését, és a díjazottak személyére vonatkozó javaslat értékelését egy állandó jelölő bizottság végzi.  

Az Alapítvány zsinagógai évenként legfeljebb 2 személy részére ítélheti oda. Első ízben 2023.  évben kerül odaítélésre. Ugyanaz a személy 5 (öt) éven belül csak egy alkalommal kaphatja  meg a díjat. 

2. Az értékelő bizottság tagjai 

A tagok e tevékenységüket társadalmi feladatként, ellenérték nélkül végzik, de azzal  kapcsolatos indokolt kiadásaik, elsősorban az esetleges vidéki utazás közvetlen költségének  megtérítését kérhetik az Alapítványtól. A Bizottság öt tagból áll, amelyek egyike az  Alapítvány Kuratóriumának tagjai közül kijelölt szavazati joggal is rendelkező titkár. Az  Alapítványi Értékelő Bizottság további tagjai: az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a BZSH Hegedűs – Csáky Zsinagógai Körzet Elöljáróságának vezetője (a Körzet elnöke), és két  köztiszteletben álló személy vagy szervezet képviselője.  

A Bizottság nem nevesített tagjaira a Kuratórium tagjai tesznek javaslatot, s róluk a  Kuratórium dönt. 

3. Az értékelő bizottság ülései 

Az ülések összehívására, a napirendi javaslatok közlésével, továbbá a napirendhez tartozó  döntéseket előkészítő anyagok megküldésével a titkár jogosult, de bármelyik bizottsági tag  megindokolt kérésére köteles azt legalább a kérés előterjesztésétől számított 15 napon belül  összehívni. 

A tagok bármely kommunikációs eszközökön folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot,  de a bizottság döntéseit az ülésein hozza. Az ülésre olyan időpontot kell kitűzni, amely az  előzetes egyeztetések alapján várhatóan a tagok többségének megfelel. 

Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három bizottsági tag jelen van. A döntések  nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével történnek. Törekedni kell a konszenzusra. A  bizottság munkájához tartozó előterjesztések kezelése, az ülések jegyzőkönyvének elkészítése  és a tagok részére legkésőbb az ülést követő munkanapon belüli megküldése a titkár feladata. 

Mivel a Bizottság feladata személyi javaslatokkal és döntésekkel kapcsolatos, az ülésen  elhangzottak bizalmasan kezelendők.  

4. A díjazási javaslatok kiírása, formai követelményei 

A kiírást a titkár teszi közzé, hogy arról minél szélesebb nyilvánosság értesülhessen. Így  megjelenteti az Alapítvány honlapján, a Körzet honlapján, a Körzet faliújságján, e-mailben  eljuttatja a körzet tagjaihoz. 

Az elismerésre javasoltakat az Alapítvány címére e-mail útján kell előterjeszteni. Akinek az  elektronikus úton történő előterjesztésre nincs módja, postai úton is megküldheti, de a  javaslatnak a kitűzött határidőre meg kell érkeznie. 

A titkár köteles minden olyan javaslatot a bizottság ülése elé terjeszteni, amely az elbírálásra  alkalmas tartalommal és formában érkezik. Formailag alkalmasnak minősül a javaslat, ha a  díjazásra ajánlott megnevezését, elérhetőségét, az életútjának rövid bemutatását és a díjjal  összefüggő tevékenységének ismertetését tartalmazza. Az a jelölés tárgyalható, amely  legkésőbb az adott év szeptember 30.-ig a meghirdetett címre beérkezik. A később  előterjesztett jelöléseket a következő évi díjazásnál lehet figyelembe venni. 

5. A javaslatok elbírálása 

A bizottság minden formailag érvényes jelölést megtárgyal, és rangsort alakít ki. A rangsor akkor tekinthető véglegesnek, ha a bizottság ezt külön határozattal megállapítja. A körzet (zsinagóga) vallási vezetőjének (rabbi) véleményezési jogköre van. 

6. Nyilatkozatok 

A bizottság tagjai a végleges elbírálásra még nem került kérdésekről, külső személyek észére  nyilatkozatot nem tehetnek.  

Budapest, 2022.november 15. 

A kiadmány hiteléül: 

dr. Várnai György s.k. 

a Kuratórium elnöke